ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřeské školy Kasejovice.

VESELÁ ŠKOLKA – PLNÁ PÍSNIČEK A HRAJÍCÍCH SI DĚTIČEK

„ STROM POZNÁNÍ “

MOTTO: „ Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. “
Robert Fulghum


Číslo jednací:  50/ 2019
Schválen na pedagogické radě:  27.8.2019
Účinnost od: 1.9.2019
Platnost do 31.8.2024
Vypracovala: ředitelka MŠ Ivana Ledvinová

„STROM POZNÁNÍ“

Motto: „Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví, jak a proč, a nikdy nezapomeň na dětské obrazkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE!

Projekt „Strom poznání“ je plánován tak, aby přispíval k rozvoji dětí a jejich učení v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Vzdělávání se uskutečňuje na základě integrovaných bloků, které nerozlišují vzdělávací oblasti, ale které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů – kompetencí dítěte.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program Strom poznání je vlastní program MŠ, zohledňující podmínky  MŠ v Kasejovicích a jeho cílem je dosahování rámcových cílů, prostřednictvím vlastních cílů.
Je vypracován tak, aby umožňoval dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a tak získávaly reálný a aktivní postoj k němu.
Umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat kreativně, uskutečňovat své nápady a uplatňovat svoji odbornou kvalifikaci. Je otevřeným dokumentem, který na základě evaluačních činností umožňuje učitelkám jej dotvářet a měnit. (týdenní nabídka, věkové složení, individualita třídy).

Dítě chápeme jako jedinečnou osobnost, která se celý život vyvíjí a formuje neoddělitelně v závislosti na svém vnitřním světě a vnějším okolí.

Integrované bloky si rozpracují učitelky v jednotlivých třídách do jednotlivých vzdělávacích programů.

Vzdělávací záměr

Záměrem ŠVP je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku, jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě, druhým, k přírodě v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k uvědomění si odpovědnosti  za své chování a jednání, za aktivní spolupráce s jejich rodiči.
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své jednání a chování.Ekologické zaměření,  pomáhá seznámit děti s naším nejrozšířenějším ekosystémem, prohloubit zájem dětí o okolní prostředí, vede je k samostatnému   uvažování, získávání informací, jejich třídění a hodnocení.

Všechno, co opravdu potřebuji znát………………………..

  • O všechno se rozděl.
  • Hraj fér.
  • Nikoho nebij.
  • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
  • Uklízej po sobě.
  • Neber si nic, co tě nepatří.
  • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
  • Před jídlem si umyj ruce, splachuj.
  • Trochu se uč, přemýšlej, maluj, tancuj, hraj si a pracuj.
  • Když vyrazíš do světa, chytni se někoho za ruku a drž se…..

(Celé znění ŠVP naleznete vyvěšené v Mateřské škole Kasejovice).