ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřeské školy Kasejovice.

VESELÁ ŠKOLKA – PLNÁ PÍSNIČEK A HRAJÍCÍCH SI DĚTIČEK

„ STROM POZNÁNÍ “

MOTTO: „ Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. “
Robert Fulghum


Číslo jednací:  50/ 2019
Schválen na pedagogické radě:  27.8.2019
Účinnost od: 1.9.2019
Platnost do 31.8.2024
Vypracovala: ředitelka MŠ Ivana Ledvinová

„STROM POZNÁNÍ“

Motto: „Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví, jak a proč, a nikdy nezapomeň na dětské obrazkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE!

Projekt „Strom poznání“ je plánován tak, aby přispíval k rozvoji dětí a jejich učení v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Vzdělávání se uskutečňuje na základě integrovaných bloků, které nerozlišují vzdělávací oblasti, ale které nabízejí dítěti obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života kolem nás pro získání skutečných činnostních výstupů – kompetencí dítěte.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program Strom poznání je vlastní program MŠ, zohledňující podmínky  MŠ v Kasejovicích a jeho cílem je dosahování rámcových cílů, prostřednictvím vlastních cílů.
Je vypracován tak, aby umožňoval dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a tak získávaly reálný a aktivní postoj k němu.
Umožňuje učitelkám v jednotlivých třídách pracovat kreativně, uskutečňovat své nápady a uplatňovat svoji odbornou kvalifikaci. Je otevřeným dokumentem, který na základě evaluačních činností umožňuje učitelkám jej dotvářet a měnit. (týdenní nabídka, věkové složení, individualita třídy).

Dítě chápeme jako jedinečnou osobnost, která se celý život vyvíjí a formuje neoddělitelně v závislosti na svém vnitřním světě a vnějším okolí.

Integrované bloky si rozpracují učitelky v jednotlivých třídách do jednotlivých vzdělávacích programů.

Vzdělávací záměr

Záměrem ŠVP je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku, jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě, druhým, k přírodě v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí. Vedeme děti k uvědomění si odpovědnosti  za své chování a jednání, za aktivní spolupráce s jejich rodiči.
Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své jednání a chování.Ekologické zaměření,  pomáhá seznámit děti s naším nejrozšířenějším ekosystémem, prohloubit zájem dětí o okolní prostředí, vede je k samostatnému   uvažování, získávání informací, jejich třídění a hodnocení.

Všechno, co opravdu potřebuji znát………………………..

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber si nic, co tě nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce, splachuj.
 • Trochu se uč, přemýšlej, maluj, tancuj, hraj si a pracuj.
 • Když vyrazíš do světa, chytni se někoho za ruku a drž se…..

(Celé znění ŠVP naleznete vyvěšené v Mateřské škole Kasejovice).

Vize Mateřské školy Kasejovice

Chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi. Být školou přátelskou a otevřenou rodičům a okolí. Vytvářet prostředí plné pohody, jistoty a bezpečí. Přirozeným způsobem rozvíjet osobnost dítěte. Naším cílem je, aby z mateřské školy vycházely děti samostatné se zájmem se vzdělávat, uplatnit své schopnosti a dovednosti. Chtěli bychom se zaměřit na polytechnické vzdělávání, enviromentální výchovu, pohybový rozvoj, ochranu životního prostředí.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A ZÁMĚRY

 • podpora vzájemných mezilidských vztahů, tolerance, bezpečí, pohody
 • nabídka podnětného prostředí
 • podpora samostatnosti dítěte
 • klidné řešení problémových situací
 • motivace rodičů a ostatních k vzájemné spolupráci
 • vedení dětí lásce k přírodě a všemu živému
 • vedení dětí žít zdravě
 • podpora enviromentální výchovy
 • polytechnické výchovy
 • rozvíjet u dětí pohybové schopnosti a dovednosti - ,,pohyb je život,,
 • rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti
 • učit chápat a respektovat odlišnosti dětí
 • poskytovat vzdělávání i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Chceme, aby se děti v naší mateřské škole cítily spokojené a šťastné.....

ROBERT FULGHUM
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.