ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Informace o organizaci vzdělávání v Mateřské škole Kasejovice.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, dále děti s odkladem školní docházky, děti mladší tří let, po domluvě s ředitelkou školy. Přednostně jsou přijímány děti, poslední rok před vstupem do ZŠ – kriteria přijímání dětí do MŠ Kasejovice .
Mateřská škola má dvě třídy. V první třídě se vzdělávají děti 3-4, ve druhé třídě jsou děti, které dovrší v příslušném kalendářním roce 5 let věku a starší. Pokud rodiče požádají o společnou návštěvu sourozenců v jedné třídě, je jejich žádosti vyhověno. 
První třída, je třída U Zajíčka, je umístěna v prvním patře první budovy, druhá třída, je třída U Vodníčka, umístěna v prvním patře druhé budovy. Obě třídy se naplňují do počtu 28 dětí.
Zápis do MŠ se koná v od března do května předcházejícího školního roku, pro který bude dítě zapsáno a po dohodě se zřizovatelem. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, v místním tisku a vyhlášením v místním rozhlase.
Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění do dětského kolektivu.
Každá třída má zpracovaný svůj vlastní Třídní program, který vychází z cílů ŠVP a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a MŠ.
V první třídě učitelka převážně vytváří u dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptuje děti na pobyt v MŠ. Jednoduchými hrami, písničkami a říkankami rozvíjí základní komunikační dovednosti a hry.
Ve druhé třídě již pracují učitelky cílevědomě se zaměřením na vstup do ZŠ.Činnosti jsou pravidelné, všestranné. Učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti. Individuálně pracují s dětmi, které navštěvují MŠ posledním rokem před vstupem do ZŠ.
V obou třídách klademe velký důraz na hru dětí, jako nejdůležitější a nejpřirozenější činnost dítěte.

Organizace dne v mateřské škole

6 : 30 – zahájení provozu, příchod dětí do MŠ
6 : 30 – 11 : 30 – hry, pohybové aktivity, činnosti dle výchovných projektů, pobyt venku
8 : 30 – 9 : 00 – dopolední svačina, hygiena
11 : 30 – oběd, hygiena
12 : 15 – 14:15 – spánek, odpočinek, náhradní zájmová a klidová činnost
14 : 00 – 14 : 30 – odpolední svačina, hygiena
14 : 30 – 16 : 00 – hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity
Po celý den je v MŠ zajištěn pitný režim.
Stanovený základní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP – výlety, divadelní představení, sportovní akce.
Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí a byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Zápis do MŠ na šk. rok 2022/2023

Zápis do MŠ v měsíci květnu